Productes i gravamens d’importació

NOMENCLATURA GENERAL DE PRODUCTES
Secció I ANIMALS VIUS I PRODUCTES DEL REGNE ANIMAL DRET DUANER IES IGI
Capítol Designació mercaderia Base Tarifa Base Mínim Base Tarifa Tarifa
01. Animals vius (1) (1) 1%
02. Carns i menuts comestibles % 1 1%
03. Peixos i crustacis, mol·luscs i altres invertebrats aquàtics % 1 1%
04. Llets i productes làctics, ous d’ocells, mel natural, productes comestibles d’origen animal % 2 1%
05. Altres productes d’origen animal, no inclosos en altres partides % 1 1%
Secció II PRODUCTES DEL REGNE VEGETAL DRET DUANER IES IGI
Capítol Designació mercaderia Base Tarifa Base Mínim Base Tarifa Tarifa
06. Plantes vives i productes de floricultura % 1 1%
07. Llegums, plantes, arrels i tubercles alimentaris % 1 1%
08. Fruits comestibles; pells de cítrics o de melons % 1 1%
09. Cafè, te, mate i espècies % 2 1%
10. Cereals % 1 1%
11. Productes de farinera; malt; midons i fècules; inulina; gluten de forment % 1 1%
12. Llavors i fruits oleaginosos; llavors, grans i fruits diversos; plantes industrials o medicinals; palles i farratge % 1 1%
13. Gomes, resines i altres sucs i extractes vegetals % 1 1%
14. Matèries per a trenar i altres productes d’origen vegetal, no inclosos en altres partides % 1 1%
Secció III GREIXOS I OLIS ANIMALS O VEGETALS DRET DUANER IES IGI
Capítol Designació mercaderia Base Tarifa Base Mínim Base Tarifa Tarifa
15. Greixos i olis animals o vegetals % 2 1%
Secció IV PRODUCTES DE LES INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES, BEGUDES I VINAGRES, TABACS I SUCCEDANIS DE TABAC DRET DUANER IES IGI
Capítol Designació mercaderia Base Tarifa Base Mínim Base Tarifa Tarifa
16. Preparats de carns, de peixos o de crustacis, de mol·luscs o d’altres invertebrats aquàtics % 2 1%
17. Sucres i dolços % 2 1%
18. Cacau i els seus preparats % 2 1%
19. Preparats a base de cereals, de farines, de midons, de fècules o de llet; pastissos i fleca % 2 1%
20. Preparats de llegums, de fruites o d’altres parts de plantes % 2 1%
21. Preparats alimentaris diversos % 2 1%
22. Begudes, líquids alcohòlics i vinagres (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
23. Residus i deixalles de les indústries alimentàries, aliments preparats per a animals % 2 1%
24. Tabacs i succedanis de tabac fabricats (1) (1) (1) (1) (1) (1) 4,5%
Secció V PRODUCTES MINERALS DRET DUANER IES IGI
Capítol Designació mercaderia Base Tarifa Tarifa
25. Sal; sofre; terres i pedres; guixos; calç i ciments 4,5%
26. Minerals, escòries i cendres
27. Combustibles minerals, olis minerals i productes de llur destil·lació; matèries bituminoses; ceres minerals (1) (1) 4,5%
Secció VI PRODUCTES DE LES INDUSTRIES QUÍMIQUES O DE LES INDUSTRIES CONNEXES IGI
Capítol Designació mercaderia Tarifa
28. Productes químics inorgànics; compostos inorgànics 4,5%
29. Productes químics orgànics 4,5%
30. Productes farmacèutics 4,5%
31. Adobs 4,5%
32. Pintures i vernissos; màstics; tintes; pigments i altres matèries colorants 4,5%
33. Productes de perfumeria o de tocador preparats, i preparats cosmètics; olis essencials i resinoides 4,5%
34. Sabons, agents per a superfícies orgànics; preparats per a bugades, preparats lubricants, ceres artificials, ceres preparades. espelmes i articles similars, cers per a dentistes i composicions per a dentistes a base de guix 4,5%
35. Matèries albuminoides; productes a base de midons o de fècules modificats; coles, enzims 4,5%
36. Pólvores i explosius; articles de pirotècnia; llumins; aliatges pirofòrics; matèries inflamables 4,5%
37. Productes fotogràfics o cinematogràfics 4,5%
38. Productes diversos de les indústries químiques 4,5%
Secció VII MATÈRIES PLÀSTIQUES I ARTICLES FETS AMB AQUESTES MATÈRIES; CAUTXÚ I ARTICULES DE CAUTXÚ IGI
Capítol Designació mercaderia Tarifa
39. Matèries plàstiques i articles fets amb aquestes matèries 4,5%
40. Cautxú i articles fets amb cautxú 4,5%
Secció VIII PELLS EN BRUT, CUIRS, PELLETERIES I ARTICLES FETS AMB AQUESTES MATÈRIES, ARTICLES D’ALBARDERIA O DE SELLERIA; ARTICLES DE VIATGE, PORTAMONEDES, CARTERES I OBJECTES SIMILARS IGI
Capítol Designació mercaderia Tarifa
41. Pells en brut (no incloses les pelleteries) i cuirs 4,5%
42. Objectes de cuir; articles d’albarderia o de selleria; articles de viatge, portamonedes, carteres i objectes similars 4,5%
43. Pelleteries i pells treballades; pelleteries factícies 4,5%
Secció IX FUSTA, CARBÓ VEGETAL I ARTICLES DE FUSTA; SURO I ARTICLES DE SURO; ARTICLES D’ESPARTERIA O CISTELLERIA IGI
Capítol Designació mercaderia Tarifa
44. Fusta, carbó vegetal i articles de fusta 4,5%
45. Suro i articles de suro 4,5%
46. Articles d’esparteria o de cistelleria 4,5%
Secció X PASTA DE FUSTA O D’ALTRES MATÈRIES FIBROSES; DEIXALLES I REBUIGS DE PAPER O DE CARTRÓ, PAPER I LES SEVES APLICACIONS IGI
Capítol Designació mercaderia Tarifa
47. Pasta de fusta o d’altres matèries fibroses; deixalles i rebuigs de paper o de cartró 4,5%
48. Papers i cartrons; articles a base de pasta de cel·lulosa, de paper o de cartró 4,5%
49. Productes de l’edició, de la premsa o de les altres industries gràfiques; textos manuscrits o mecanografiats i plans (2) (1)
Secció XI MATÈRIES TÈXTILS I ARTICLES FETS AMB AQUESTES MATÈRIES IGI
Capítol Designació mercaderia Tarifa
50. Seda 4,5%
51. Llana, pèls fins o bastos; fils i teixits de crin 4,5%
52. Cotó 4,5%
53. Altres fibres tèxtils vegetals; fils de paper i teixits de fils de paper 4,5%
54. Filaments sintètics o artificials 4,5%
55. Fibres sintètiques o artificials discontinues 4,5%
56. Buates, feltres i tela sense teixir; fils especials; cordills, cordes i caps; articles de corderia 4,5%
57. Catifes i altres revestiments per al sòl fets de matèries tèxtils 4,5%
58. Teixits especials; superfícies tèxtils atofades; randes; tapissos; passamaneria; brodats 4,5%
59. Teixits impregnats, untats, recoberts o estratificats; articles tècnics fets de matèries tèxtils 4,5%
60. Gèneres de punt 4,5%
61. Vestits i accessoris del vestir, de gènere de punt 4,5%
62. Vestits i accessoris del vestir, NO de gènere de punt 4,5%
63. Altres articles tèxtils confeccionats; assortiments; draps i roba vella 4,5%
Secció XII SABATES, CAPELLS, PARAIGÜES, PARA-SOLS, BASTONS, FUETS, XURRIAQUES I LLURS PARTS; PLOMES APRESTADES I ARTICLES FETS AMB PLOMES; FLORS ARTIFICIALS; OBJECTES A BASE DE CABELLS IGI
Capítol Designació mercaderia Tarifa
64. Sabates, polaines i articles anàlegs; parts d’aquests objectes 4,5%
65. Capells i parts de capells 4,5%
66. Paraigües. ombrel·les, para-sols, bastons, bastos seients, fuets, xurriaques i llurs parts 4,5%
67. Plomes i plomissol aprestats i articles fets amb plomes o amb plomissol, flors artificials, objectes a base de cabells 4,5%
Secció XIII PRODUCTES DE PEDRES, GUIX, CIMENT, AMIANT, MICA O MATÈRIES ANÀLOGUES, PRODUCTES CERÀMICS; VIDRE I ARTICLES DE VIDRE IGI
Capítol Designació mercaderia Tarifa
68. Productes de pedres, guix, ciment, amiant, mica o matèries anàlogues 4,5%
69. Productes ceràmics 4,5%
70. Vidre i articles de vidre 4,5%
Secció XIV PERLES FINES O DE CULTIU, PEDRES GEMMES O SIMILARS, METALLS PRECIOSOS, PLAQUÉS O DUBLÉS DAMUNT METALLS PRECIOSOS I OBJECTES FETS D’AQUESTES MATÈRIES, BIJUTERIA; MONEDES IGI
Capítol Designació mercaderia Tarifa
71. Perles fines o de cultiu, pedres gemmes o similars, metalls preciosos fets d’aquestes matèries, bijuteria; monedes 4,5%
Secció XV METALLS COMUNS I PRODUCTES FETS AMB AQUESTS METALLS IGI
Capítol Designació mercaderia Tarifa
72. Fosa, ferro i acer 4,5%
73. Productes de fosa, de ferro i d’acer 4,5%
74. Coure i productes de coure 4,5%
75. Níquel i productes de níquel 4,5%
76. Alumini i productes d’alumini 4,5%
77. No operatiu 4,5%
78. Plom i productes de plom 4,5%
79. Zinc i productes de zinc 4,5%
80. Estany i productes d’estany 4,5%
81. Altres metalls comuns; cermets; productes fets amb aquestes matèries 4,5%
82. Eines i utillatge, articles de ganiveteria i coberts de taula, fets de metalls comuns: parts d’aquests articles, fetes de metalls comuns 4,5%
83. Productes diversos fets de metalls comuns 4,5%
Secció XVI MÀQUINES I APARELLS, MATERIAL ELÈCTRIC I LLURS PARTS; APARELLS D’ENREGISTRAMENT O REPRODUCCIÓ DEL SO, APARELLS D’ENREGISTRAMENT O REPRODUCCIÓ DE LES IMATGES I DEL SO EN TELEVISIÓ, I PARTS I ACCESSORIS D’AQUESTS APARELLS IGI
Capítol Designació mercaderia Tarifa
84. Calderes, màquines, aparells i ginys mecànics; parts d’aquestes màquines o aparells 4,5%
85. Màquines, aparells i materials elèctrics i llurs parts; aparells d’enregistrament o de reproducció del so, aparells de televisió, i parts i accessoris d’aquests aparells 4,5%
Secció XVII MATERIAL DE TRANSPORT IGI
Capítol Designació mercaderia Tarifa
86. Vehicles i material ferroviari o similars i llurs parts; aparells mecànics de senyalització per a vies de comunicació 4,5%
87. Vehicles automòbils, tractors, bicicletes i altres vehicles terrestres, llurs parts i accessoris 4,5%
88. Navegació aèria o espacial 4,5%
89. Navegació marítima o fluvial 4,5%
Secció XVIII INSTRUMENTS I APARELLS D’ÒPTICA, DE FOTOGRAFIA O DE CINEMATOGRAFIA, DE MESURA, DE CONTROL O DE PRECISIÓ; INSTRUMENTS I APARELLS MÈDICS I QUIRÚRGICS; RELLOTGERIA; INSTRUMENTS DE MUSICA; PARTS I ACCESSORIS D’AQUESTS INSTRUMENTS O APARELLS IGI
Capítol Designació mercaderia Tarifa
90. Instruments i aparells d’òptica, de fotografia o de cinematografia, de mesura, de control o de precisió; instruments i aparells mèdics i quirúrgics; parts i accessoris d’aquests instruments o aparells 4,5%
91. Rellotgeria 4,5%
92. Instruments de música; parts i accessoris d’aquests instruments 4,5%
Secció XIX ARMES, MUNICIONS I LLURS PARTS I ACCESSORIS IGI
Capítol Designació mercaderia Tarifa
93. Armes, municions i llurs parts i accessoris 4,5%
Secció XX MERCADERIES I PRODUCTES DIVERSOS IGI
Capítol Designació mercaderia Tarifa
94. Mobles, mobiliari mèdic i quirúrgic, articles i roba per a llit i similars; aparells d’enllumenat, llums publicitàries, rètols lluminosos, plaques indicadores lluminoses i articles similars; construccions prefabricades 4,5%
95. Joguines, jocs, articles per a diversió o per a esport, llurs parts i accessoris 4,5%
96. Productes diversos 4,5%
Secció XXI OBJECTES D’ART, DE COL·LECCIÓ O D’ANTIGUITAT IGI
Capítol Designació mercaderia Tarifa
97. Objectes d’art, de col·lecció o d’antiguitat (3) 2,5%

(1) Donada la varietat de productes i tarifes, demaneu informació a l’adreça de correu: atencioalclient@ted.ad o a qualsevol de les nostres oficines.-

Dins d’aquest capítol és troben els llibres, la premsa i les revistes de publicació periòdica que no paguen impostos (0%)

3) Les obres d’art originals (fetes per un artista) no paguen impostos (0%)

(4) Se aplica una reducció de l’IMI als vehicles menys contaminants (demaneu informació a l’adreça de correu: atencioalclient@ted.ad o a qualsevol de les nostres oficines)

(*) Els articles de joieria de metalls preciosos paguen un 12% d’IMI i un 2,4% d’IAC