Taxes al consum del Tabac
3 de febrer, 2021
Digitalització en els tràmits Duaners
31 d'agost, 2021
Ted transitaris en duanes

En data 26/04/2017 es publica el Decret de Govern referent a l’obligatorietat d’indicar el Número de Registre Tributari (NRT) i el Número de Registre de Comerç (NRC) en les Factures i en les declaracions (DUA) que s’han de presentar a la Duana andorrana per dur a terme els tràmits d’importació i exportació de mercaderies.

 

DECRET GOVERN NRT

 

Què és el NRT?

Els obligats tributaris han de donar-se d’alta al Registre Tributari i han de disposar d’un número de registre tributari (en endavant, NRT), que han de sol·licitar a través d’una declaració censal. Aquest número és únic per a tots els tributs estatals. La sol·licitud s’ha de formalitzar a través de la declaració censal corresponent.

Qui són els obligats tributaris?

1. Respecte a l’impost sobre societats, són obligats tributaris quan tenen la residència en territori andorrà:

a) Les persones jurídiques.

b) Les institucions d’inversió col·lectiva incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà.

c) Entitats públiques, parapúbliques i de dret públic. Els obligats tributaris d’aquest impost es designen abreujadament i indistintament amb les denominacions “societats” o “entitats”.

2. Respecte a l’impost sobre activitats econòmiques, són obligats tributaris les persones físiques que tenen la residència fiscal en territori andorrà i duen a terme una activitat econòmica d’acord amb el que determina l’article 5 de la Llei de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques.

Quina classe de NRT(Número de registre tributari) existeix?

– NRT (Número de registre tributari): si el número de registre comença per “A) es tracta d’una societat anònima, si comença per “L” es tracta d’una societat de responsabilitat limitada i si comença per una “F” es tracta d’una persona física. Aquest NRT és equiparable amb el CIF Espanyol.

– NRT (Número de registre de comerç): tracta d’un número atorgat per cada ajuntament que ostenta tota societat que exerceixi una activitat comercial industrial o de serveis i que ha d’estar inscrita en el Registre de Comerç i Indústria.

Sense aquests números a les factures, albarans o qualsevol document acreditatiu, no es podrà tramitar el DUA i la mercaderia quedarà retinguda a la Duana Andorra, fins a l’obtenció els dits números.

Les societats andorranes facilitaran aquests números a qualsevol societat, amb la que mantingui una relació comercial i, en el cas de no facilitar-se, la societat no resident a Andorra, obligada a d’obtenir el NRT o el NRC, podrà posar-se en contacte amb el Registre de Comerç i Indústria andorrana per a la obtenció d’aquests números.

 

TED
TED
Obre el xat
Podem ajudar ?
Hola, podem ajudar ?